กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการที่เชียงใหม่แล้ว

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการที่เชียงใหม่แล้ว

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารราชการและสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ได้เปิดสำนักงานให้บริการด้านของสำนักงานหนังสือเดินทาง ในบริเวณของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยรูปแบบการให้บริการและค่าธรรมเนียมการบริการเท่ากับที่กรมการกงสุล กรุงเทพฯ
อนึ่ง กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลไม่ได้รับแปลเอกสาร  ทางผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแปล หรือจ้างแปลมาให้เรียบร้อย แล้วให้ทางหน่วยงานตรวจสอบและประทับตรารับรอง

ค่าบริการหลัก ๆ แล้วคือ 200 บาทต่อหนึ่งหน้า ใช้เวลา 2 วันทำการ ไม่รวมวันยื่น  บริการแบบ 1 วัน คิดเพิ่มอีก 200 บาท และต้องยื่นเอกสารก่อน 10.00 ของวันทำการนั้น ๆ

รายละเอียดการบริการโปรดดูจากเว็บของหน่วยงาน
กอง สัญชาติและนิติกรณ์
LEGALIZATION DIVISION

การรับรองเอกสาร (Legalization Service)
 คำแนะนำ การยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร
 ขั้นตอนในการ รับรองเอกสาร
 – ตัวอย่างการแปลเอกสาร
– คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ


ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร (ต่อฉบับ/ตราประทับ)

•    รับรองลายมือชื่อ                            ฉบับละ 200 บาท
•    รับรองสำเนาเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้     ฉบับละ 200 บาท
•    รับรองคำแปลเอกสารการทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว    ฉบับละ 200 บาท
•    รับรองคำแปลสัญญาหรือเอกสารทางศาล
* ไม่เกิน 100 คำแรก 200 บาท
*  ทุกๆ 100 คำหรือเศษของ 100 คำต่อไป 200 บาท
•    รับรองเอกสารอื่นๆ (ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยแล้ว)    ฉบับละ 200 บาท

บริการปกติ: ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการไม่นับวันยื่น

บริการด่วน:  ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวของบริการปกติ
(บริษัทรับแปลเอกสาร: ให้ยื่นภายใน 14.00 น./ บุคคลทั่วไป: ให้ยื่นภายใน 15.30 น. )

บริการทางไปรษณีย์: เพื่อความสะดวก โปรดใช้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

หมายเหตุ:   การรับรองเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะกระทำไม่ได้  เว้นแต่สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลของไทยในประเทศนั้น  หรือ สถานเอกอัคราชทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ใน
ประเทศไทย รับรองมาก่อนแล้วเท่านั้น)

**** รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร : ให้ศึกษาในหัวข้อ “คำแนะนำในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร” ***

ที่ตั้งและรายละเอียดการติดต่อ

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ชั่วคราว
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50000
โทรศัพท์ 053-112748-50
โทรสาร 053-112764

One comment on “กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลเปิดให้บริการรับรองการแปลเอกสารราชการที่เชียงใหม่แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s