ประกาศวันหยุดสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ปี 2555

ในปี 2555 สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย มีวันหยุดทั้งสิ้นดังต่อไปนี้

The Embassy will be closed on the following office holidays in 2012:

  • Monday 2 January – Substitution Day (New Year’s Day)
  • Wednesday 7 March – Makha Bucha Day Continue reading