University of Sussex แจกทุนปริญญาเอกหลักสูตร 4 ปี

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex แจกทุนปริญญาเอกหลักสูตร 4 ปี

*****มหาวิทยาลัยซัสเซ็ก (Sussex๗ แจกทุนกันอีกแล้วค่ะ คราวนี้เป็นของระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและค่าที่พัก  ในอัตราของสหภาพยุโรปสำหรับนักเรียนทุกคน   ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในต่างประเทศเพิ่มเติม 12,300 ปอนด์ ต่อปีค่ะ Continue reading