แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเตรียมตัวเรื่องเงิน (เก็บตก)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเตรียมตัวเรื่องเงิน (เก็บตก)

เอาเงินสดและดราฟท์เข้าอังกฤษ

เริ่มที่ประเทศไทยก่อน ตามระเบียบของกรมศุลกากร บุคคลสามารถนำเงินสกุลต่างประเทศออกนอกประเทศไทยตั้งแต่ 20,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร หากไม่สำแดงหรือสำแดงรายการไม่ถูกต้องมีความผิดทางอาญา Continue reading