สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – ความต่างของระบบการเรียนที่อังกฤษและเมืองไทย

London-Winter-Wallpaper

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ความต่างของระบบการเรียนที่อังกฤษและเมืองไทย

หลัก ๆ คือ เรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 13 ปี (ประถม+มัธยม) และปริญญาตรี 3 ปี หรือ ตรีควบโท 4 ปี (วิศวกรรมศาสตร์ MEng  เคมี  MChem ชีววิทยา MSci เภสัชศาสตร์ MPharm)   ถ้านักเรียนที่จบการศึกษาจากระบบไทย (ทั้งธรรมดา และ English Program) และระบบอเมริกัน ซึ่งเป็น 12 ปีจะถูกขอให้เรียนปี 13 หรือ International Foundation Year/ International Foundation Programme ก่อนจะเข้าปี 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี

ทั้งนี้ ยังมีบางหลักสูตรในบางมหาวิทยาลัยสามารถนำเสนอหลักสูตรแบบเร่งรัด คือเอาปี 13 มัธยม กับ ปี 1 มหาวิทยาลัยมารวมกัน เมื่อจบและผ่านแล้ว สามารถเข้าเรียนปี 2 ต่อไปได้เลย แต่ในแนวทางนี้มีให้เลือกเฉพาะสาขาบริหารธุริจเท่านั้น คอร์สแบบนี้เรียนกว่า Diploma หรือ International Diploma หรือ Year 1 แล้วแต่ที่ครับ เกณฑ์การรับก็จะสูงว่า International Foundation Programme พอสมควร การเรียนการประเมินต่าง ๆ ก็หนักและยากกว่าด้วยค่ะ Continue reading

Queen Mary University of London แจกทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen Mary University of London แจกทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 2015

มหาวิทยาลัย ควีนส์ แมรี่ แนะนำหลักสูตรเปิดใหม่ระดับปริญญาโทด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล สำหรับผู้สนใจเรียนต่อเฉพาะทางด้านเครื่องกลระยะเวลาในการเรียน 1 ปี หลักสูตรนี้ประกาศรับสมัครแล้วนะคะ และจะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ ในส่วนของทุนนั้น เป็นทุนเรียนดีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  ทุนนี้ครอบคลุเป็นส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้นค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

จำนวนทุน   ไม่ระบุ

มูลค่าทุน   18,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติและเรียนด้วยเงินส่วนตัว
 • ต้องสมัครเรียนในสาขาที่กำหนด
 • ต้องมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

IMG_2402

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

ที่อังกฤษจะมีการแบ่งสาขาวิชาในอังกฤษอาจจะไม่เหมือนกับที่เราแบ่งกันใน ประเทศไทยหลาย ๆ ด้านครับ โดยเฉลี่ย หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็น 3 ปีจบ วิศวกรรมศาสตร์ (MEng) เคมี (MChem) ชีววิทยา (MSci) สามารถเลือกเป็น 4 ปีจบแล้วได้เป็นปริญญาโทเลยก็ได้  ส่วน เภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปีอย่างเดียวได้เป็นเทียบเท่าปริญญาโทเลย (MPharm – Master of Pharmacy) ในส่วนของหลักสูตรที่เลือกได้ นักศึกษาจะถูกขอให้เลือกเลยตั้งแต่สมัคร Continue reading

The Cardiff University มอบทุนปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2014

Cardiff

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – The Cardiff University มอบทุนปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2014

*****วันนี้มีทุนการศึกษาจากคาร์ดิฟฟ์มาฝากน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรม ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของส่วนลดของค่าเล่าเรียน สำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาค่ะ

Continue reading

The Cardiff University มอบทุนปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2014

Cardiff

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – The Cardiff University มอบทุนปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2014

*****ทุนนี้ให้สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ในคาร์ดิฟฟ์ ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของส่วนลดของค่าเล่าเรียน สำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 5,000 ปอนด์ Continue reading

Sheffield แจกทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 2014

38_201201161424171.

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield แจกทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 2014

*****University of Sheffield แจกทุนการศึกษากันอีกแล้วค่ะ ซึ่งในรอบนี้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ โดยแต่ละทุนก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะ

1.  Faculty Undergraduate Scholarships 2014

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนในคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะและมนุษยศาสตร์  และโรงเรียนกฎหมายในเดือนกันยายน 2014 ซึ่ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนค่ะ

Engineering International Scholarships 2014

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Aerospace Engineering
 • Automatic Control & Systems Engineering
 • Bioengineering
 • Chemical & Biological Engineering
 • Civil & Structural Engineering
 • Computer Science
 • Electronic & Electrical Engineering
 • Materials Science and Engineering
 • Mechanical Engineering

Science International Scholarships 2014

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Animal and Plant Sciences
 • Biomedical Science
 • Chemistry
 • Mathematics and Statistics
 • Molecular Biology and Biotechnology
 • Physics and Astronomy
 • Psychology

 Law International Scholarships 2014

จำนวนทุน  1,500  ปอนด์/ปี

Arts International Scholarships 2014

มูลค่า  1,500  ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Archaeology
 • Biblical Studies
 • History
 • Philosophy
 • Music
 • School of English
 • School of Languages and Cultures

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยและเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนกันยายน 2014

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ทุนการศึกษาจะได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องทำการสมัครในปีแรก หรือในภายหลัง

–  ทุนการศึกษาในปีแรกจะได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข  ส่วนปีต่อมาจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60%

2.  Undergraduate International Merit Scholarships 2014

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนระดับปริญญาตรีในเดือนกันยายน 2014 ซึ่งครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและได้รับการจัดสรรสัญชาติหรือภูมิลำเนา  ซึ่งจะได้รับรางวัลบนพื้นฐานของผลการเรียนค่ะ

3.  Other Undergraduate Scholarships

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนในระดับปริญญษตรี  ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน  โดยให้ทุนถึง 3 ปี เลยทีเดียวค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่า  7,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยสำหรับเริ่มต้นเรียนในเดือนกันยนยน 2014

–  ทุนในปีแรกจะได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข  ส่วนปีต่อมาจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60%

ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ 25 เมษายน 2014

ประกาศผลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์  เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน  วันศุกร์ 30 พฤษภาคม 2014

อ้างอิง  http://www.sheffield.ac.uk/international/enquiry/money/ug

IMG_1120

        หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com