The University of Sheffield เสนอทุนระดับปริญญาเอก 2014

University-of-Sheffield

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – The University of Sheffield  แจกทุนปริญญาเอก 2014

*****The University of Sheffield ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  สำหรับในปี 2014-15  โดยมีชื่อทุนว่า “Harry Worthington Scholarships” ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าเล่าเรียน และให้เป็นรายปี ซึ่งไม่เสียภาษีค่าครองชีพในการบำรุงรักษา ตามอัตรามาตรฐานงานวิจัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งรางวัลจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 3 ปี (เรียนเต็มเวลา) Continue reading

University of Sussex แจกทุนปริญญาเอกหลักสูตร 4 ปี

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex แจกทุนปริญญาเอกหลักสูตร 4 ปี

*****มหาวิทยาลัยซัสเซ็ก (Sussex๗ แจกทุนกันอีกแล้วค่ะ คราวนี้เป็นของระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยและค่าที่พัก  ในอัตราของสหภาพยุโรปสำหรับนักเรียนทุกคน   ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในต่างประเทศเพิ่มเติม 12,300 ปอนด์ ต่อปีค่ะ Continue reading

University of Central Lancashire มอบทุนปริญญาเอก 2014

uclan1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Central Lancashire มอบทุนปริญญาเอก 2014

******University of Central Lancashire มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก โดยมีชื่อว่า “UCLAN Research Bursaries and Studentships” ทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนบางส่วนสำหรับค่าเล่าเรียน  ซึ่งบางคนยังอาจรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วยนะคะ Continue reading