รายชื่อหลักสูตรวิชากฎหมายที่ ก.ต. รับรอง และทาง แฮนด์ส ออน เป็นตัวแทน (UK)

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบ ฯ สําเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว

สหราชอาณาจักร (UK)

Bournemouth University

Brunel University

King’s College London

Middlesex University

Nottingham Trent University

Oxford Brookes University

Queen Mary and Westfield College (Queen Mary University of London)

School of Oriental and African Studies (SOAS)

Swansea University

University of Birmingham

University of Bristol

University of Dundee

University of Durham

University of East Anglia

University of Edinburgh

University of Essex

University of Huddersfield

University of Kent

University of Leeds

University of Leicester

University of Liverpool

University of Manchester

University of Newcastle Upon Tyn

University of Nottingham

University of Northumbria

University of Reading

University of Southampton

University of Sussex

University of Warwick

(สร้างขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 ตามประกาศด้านล่าง: พฤษภาคม 2562)

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

กำหนดการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2015

IMG_0729

แฮนด์ส  ออน  เชียงใหม่ – กำหนดการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร  2015

Hands On Chiang Mai จะมีงาน UK Study Day  ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร โดยหัวข้อที่บรรยายจะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการสมัครเรียนและเตรียมตัวไปเรียนต่อได้ ผู้บรรยายจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเรา ซึ่งล้วนจบการศึกษามาจากสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น และจะบรรยายเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหัวข้อบรรยาย มีดังต่อไปนี้

– สหราชอาณาจักร ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม
– ระบบการศึกษา สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนปริญญาโทภายใน 1 ปี
– การสมัครเรียน รายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร รวมถึงเคล็ดลับในการเขียน Statement of Purpose (SoP)
– การเลือกมหาวิทยาลัย เลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่และเหมาะสำหรับคุณ รวมถึงทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมใน
สหราชอาณาจักรด้วย
– วีซ่า การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าและขั้นตอนในการขอวีซ่า
– ที่พัก รายชื่อที่พักหรือหอพักที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 ณ  ร้าน C.A.M.P MAYA เชียงใหม่   เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตารางเวลาการจัดงานแนะแนว

161

**คลิกเพื่อลงทะเบียน  สำรองจองที่นั่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ (+66) 89 217 5454 หรือ Email: chiangmai@hands-on.co.th ค่ะ

camp-chiang-mai20

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

258086

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

สำหรับใครที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ควบคู่ไปกับทุนการศึกษา  ครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอดินบะระได้แจกไปจนถึงค่าเล่าเรียนเลยค่ะ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ค่ะ

จำนวนทุน  3  ทุน

มูลค่าทุน  14,000 ปอนด์ (ค่าครองชีพต่อปี) + ค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

สาขาการวิจัยที่มี คือ :

Accounting:

 • Accounting and consumer society
 • Accounting regulation
 • Accounting, strategy, and information technologies
 • Carbon accounting
 • Financial accounting
 • Healthcare and social care accounting and accountability
 • History of accounting and calculative practices
 • Management accounting
 • Market-based accounting research
 • Social studies of accounting and accountability
 • The accounting profession

Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_0687

University of Sussex  มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มาแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาเอก วันนี้มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มีทุนมาแจกระดับปริญญาเอกที่มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship” ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของนักเรียนด้วยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ (The Science Schools of Study, The Univeristy of Sussex)
 • ต้องเริ่มทำการวิจัยในเดือนกันยายน 2015
 • ผู้สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญโทอย่างต่ำ 3.50
 • ต้องแนบหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษนานาชาติมาด้วย (IELTS)
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
 • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading

Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

มาอีกแล้วกับข่าวทุนการศึกษาจากเมืองผู้ดี  โรงเรียนกฏหมาย มหาวทิยาลัยควีนแมรี่ ลอนดอน มอบทุนการศกึษาให้นักเรียนระดับ

ปริญญาเอก ที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015 นี้ค่ะ

จาํนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ Continue reading

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีและปริญญาเอก

edinburgh-logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  The University of Edinburgh  มอบทุนระดับปริญญาเอก

ใครที่กำลังมองมหาวิทยาชื่อดังจากอังกฤษอยู่ มาทางนี้เลยค่ะ แฮนด์ ออน มีข่าวทุนจากมหาวิทยาชื่อดังอย่าง มหาวิทยาลัยเอเดนเบอระมาฝากกัน มีอยู่ด้วยกันสองทุนค่ะ เรามาเริ่มจากทุนแรกกันก่อนเลยนะคะ 

Tercentenary International PhD Scholarships

ทุนนี้จะแจกให้เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพด้วยค่ะ ส่วนรายละเอียดของทุนนั้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์ Continue reading

Lotus Unlimited ให้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในยุโรป 9 แห่ง ในทุกระดับ

IMG_1104

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Lotus Unlimited ให้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในยุโรป 9 แห่ง ในทุกระดับ

*****โครงการทุน Lotus Unlimited เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนใน 9 สถาบันในยุโรป ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งมูลค่าของทุนจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและระดับการศึกษาค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า
ปริญญาตรีและปริญญาโท  40,000 บาท
ปริญญาเอก 60,000 บาท
อาจารย์มหาวิทยาลัย 100,000 บาท

เงื่อนไขในการรับทุนมีด้วยกัน 10 สาขา

 • Agricultural Sciences
 • Architecture, Urban and Regional Planning
 • Business Studies and Management Sciences
 • Education, Teacher Training
 • Engineering, Technology
 • Geography, Geology
 • Law
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences : sociology, Eu Studies, political sciences, social work

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 

 • Ghent University
 • Vrije Universiteit Brussel
 • University of Göttingen
 • Université Paul Sabatier – Toulouse III
 • University of Limerick
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universidade do Porto
 • Uppsala University
 • University of Kent

ปิดรับสมัคร  17 กุมภาพันธ์ 2557

อ้างอิง  http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1131&a=1131

IMG_0822

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

 

University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

*****ทุนนี้มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship 2014” เป็นเวลา 1 ปี  ในกรณีแรก  ซึ่งต่อสัญญาใหม่เป็นประจำทุกปี  สูงสุดไม่เกิน  3  ปี  (36 เดือน) เรียนเต็มเวลา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่งทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในต่างประเทศและค่าครองชีพ  ซึ่งจะตรงกับที่ระบุไว้  สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสหราชอาณาจักรโดยสภาวิจัยสหราชอาณาจักร เริ่มเรียนในเดือนกันยายน  2014  ค่ะ Continue reading