ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมอบทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2560  จำนวน 9 หน่วย รวม 18 ทุน

สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
ปริญญาเอก

 • Economics / Econometrics (เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ) ที่ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย
  จำนวน 3 ทุน

ปริญญาโท

 • Economics / Econometrics  (เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ) ที่
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย จำนวน 3 ทุน
 • Finance / MBA (Finance) (การเงิน/ บริหารธุรกิจด้านการเงิน) ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน
 • Accounting (การบัญชี) ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน
 • Financial Engineering ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน
 • Computer Engineering ด้าน Cyber Security / Cyber Security / IT Security
  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ จำนวน 3 ทุน
 • Computer Engineering ด้าน Information Science / Software Assurance / IT Architecture
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน
 • Data Analytics / Data Architecture
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน
 • กฎหมาย ด้านการเงินการธนาคาร หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, แคนาดา, สหภาพยุโรป*  จำนวน 1 ทุน
  (*ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ใน U List เท่านั้น)

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน) ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  – ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
  – ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน

การสมัครสอบ

 • สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์”
  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
 • ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 •  สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ในทุกระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด
  ***กรณีผู้สมัครที่จะศึกษาสำเร็จระดับปริญญาตรีในเดือนมิถุนายน 2560***
  – สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
  – สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  – ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS อย่างละ 1 ชุด
 • กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกให้ระบุ Research Area of Interest ในใบสมัครด้วยและให้ส่งเอกสารรายละเอียดแผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัยที่เป็นประโยชน์กับงาน ธปท. ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนด
 • กรณีผู้สมัครขอรับทุนได้รับการตอบรับจากทางสถานศึกษาแล้ว ให้มีหนังสือ ตอบรับจากสถานศึกษาในการเข้าเรียน ในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ
 • ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ไม่เกินจำนวน 2 หน่วยทุน

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม ถึงวันที่ 20เมษายน 2017

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทาง ธปท กำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

Overall Subject

Economics

Finance/ Financial Engineering

Business and Management

Computer Science and Information Technology

Law

Engineering

Mathematics and Statistics

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป 2557

BOT_Seal

ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป 2014

*****ครั้งนี้เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ซึ่งมีจุดเด่นคือ รับสมัครรวมไปถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สมัครได้ค่ะ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังจะไปอย่างเดียวเหมือนทุนอื่น ๆ   เงื่อนไขทุนเป็นแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาทำงานให้กับทางธปท.ค่ะ

Continue reading