สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
  • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
  • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
  • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
  • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
  • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
  • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
  • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

995145_634019229955676_259830486_n

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

*****สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2556 ระดับปริญญาโท (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย  ไอร์แลนด  หรือประเทศอื่นที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ค่ะ Continue reading

ก.พ. มอบทุนสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ ประจำปี 2555

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย Continue reading

ทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับปริญญาตรีปีสุดท้าย และ ปริญญาโท ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ สถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา Continue reading