ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

995145_634019229955676_259830486_n

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

*****สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2556 ระดับปริญญาโท (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย  ไอร์แลนด  หรือประเทศอื่นที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ค่ะ Continue reading