ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University  Dartmouth College
University of PennsylvaniaDuke University  
Stanford UniversityUniversity of Southern California
Massachusetts Institute of TechnologyNew York University
Columbia University  Cornell University
University of ChicagoUniversity of California- Los Angeles
Northwestern UniversityUniversity of Texas – Austin
University of California Berkeley    University of Michigan
Yale UniversityCarnegie Mellon University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California – Los Angeles
Stanford UniversityGeorgia Institute of Technology
Carnegie Mellon UniversityCalifornia Institute of Technology
University of California BerkeleyColumbia University
Harvard UniversityCornell University
Yale UniversityUniversity of Southern California
New York UniversityUniversity of Washington
University of PennsylvaniaUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
University of  MichiganPrinceton University
University of Texas –  AustinPurdue University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีน

 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

สาขาวิชา:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 25 (รวมทุนในประเทศ)

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

995145_634019229955676_259830486_n

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

*****สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2556 ระดับปริญญาโท (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย  ไอร์แลนด  หรือประเทศอื่นที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ค่ะ Continue reading