ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University  Dartmouth College
University of PennsylvaniaDuke University  
Stanford UniversityUniversity of Southern California
Massachusetts Institute of TechnologyNew York University
Columbia University  Cornell University
University of ChicagoUniversity of California- Los Angeles
Northwestern UniversityUniversity of Texas – Austin
University of California Berkeley    University of Michigan
Yale UniversityCarnegie Mellon University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California – Los Angeles
Stanford UniversityGeorgia Institute of Technology
Carnegie Mellon UniversityCalifornia Institute of Technology
University of California BerkeleyColumbia University
Harvard UniversityCornell University
Yale UniversityUniversity of Southern California
New York UniversityUniversity of Washington
University of PennsylvaniaUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
University of  MichiganPrinceton University
University of Texas –  AustinPurdue University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีน

 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

สาขาวิชา:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 25 (รวมทุนในประเทศ)

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้oนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

• Accounting                                         • AI (Artificial Intelligence)
• Banking and Financial Laws         • Business Analytics
• Business Laws                                   • Data Analytics
• Data Science                                       • Digital Transformation and Innovation
• Economics                                          • Entrepreneurship
• Finance                                                • Financial Engineering
• Mathematics                                      • Marketing
• MBA                                                      • Operations Research
• MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 • ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รปู
 • ประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
  ***เอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
 • ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, HSK หรือ JLPT และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อศกษาในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อที่ธนาคารกำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

 

การรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
  โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร พร้อมระบุชื่อเอกสารและลำดับเอกสาร ในรูปแบบ PDF
  มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
  โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2017

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

3

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน

 • ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA, Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
  สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering
 • ประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่
  https://goo.gl/forms/nqbenPTZRkV29z6I2
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่
  http://www.bangkokbank.com/Scholarships
 • โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่
  งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
  เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 28 เมษายน 2017

มหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทนและอยู่ในรายชื่อที่ทางธนาคารฯกำหนดได้แก่

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

scholarship_12

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปี  2560 จำนวน 6 ทุน ตามสาขาวิชาและประเทศที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA/ Finance/ Financial Engineering/ Risk Management/ International Business/ Legal/ HR

ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย โสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • มีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนนหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุ ผลใดไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

วิธีการสมัคร

 • โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikornbank.com
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดใบสมัคร
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  – สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุ ด
  – ใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรและสถาบันที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร
  – หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

ส่งใบสมัครมาที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนศึกษา) ชั้น 12
  บจม.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

*** ผู้สมัครสามารถสอบได้มากว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113

หมดเขตรับสมัคร   31 มีนาคม 2017

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

สวัสดิค่ะ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยมาฝากค่ะ ทุนที่แจกนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน ตามสาขาวิชาต่อไปนี้ค่ะ

 • บริหารธุรกิจ ( MBA )
 • Finance / Financial engineering / Risk management
 • IT management / MIS
 • International business
 • Legal
 • Human resource

จำนวนทุน 6 ทุน Continue reading

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

csr-ktb-brandage13062554

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ  ธนาคารให้ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศภาคภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ทุน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ขอรับทุนได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ขอรับทุนได้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่ะ Continue reading

ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ

*****ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ Continue reading