ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University  Dartmouth College
University of PennsylvaniaDuke University  
Stanford UniversityUniversity of Southern California
Massachusetts Institute of TechnologyNew York University
Columbia University  Cornell University
University of ChicagoUniversity of California- Los Angeles
Northwestern UniversityUniversity of Texas – Austin
University of California Berkeley    University of Michigan
Yale UniversityCarnegie Mellon University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California – Los Angeles
Stanford UniversityGeorgia Institute of Technology
Carnegie Mellon UniversityCalifornia Institute of Technology
University of California BerkeleyColumbia University
Harvard UniversityCornell University
Yale UniversityUniversity of Southern California
New York UniversityUniversity of Washington
University of PennsylvaniaUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
University of  MichiganPrinceton University
University of Texas –  AustinPurdue University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีน

 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

สาขาวิชา:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 25 (รวมทุนในประเทศ)

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

3

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน

 • ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA, Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
  สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering
 • ประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่
  https://goo.gl/forms/nqbenPTZRkV29z6I2
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่
  http://www.bangkokbank.com/Scholarships
 • โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่
  งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
  เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 28 เมษายน 2017

มหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทนและอยู่ในรายชื่อที่ทางธนาคารฯกำหนดได้แก่

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2555 เปิดรับแล้ว

ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อ เป็นการตอบแทนลูกค้าและทำประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 10 ทุน ในสาขา MBA, Finance และสาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร Continue reading