University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

ประเภทที่ 1 แฮนด์ส ออน มีการให้สัมภาษณ์ทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ Jacqui Longman

จำนวนทุน  1  ทุน

มูลค่าทุน  4,000 ปอนด์

หลักสูตร   ปริญญาโทกฎหมาย

หลักเกณฑ์  เป็นนักเรียนที่ให้คำสัมภาษณ์ดีที่สุดในวันนั้น

การเตรียมตัว  เจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับ SOP ของนักเรียน

ลงทะเบียน  https://www.hands-on.co.th/events/university-east-anglia-law-interviews/ Continue reading

Queen Mary มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Queen Mary มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

โดยทุนนี้มีชื่อว่า “International Science and Engineering Excellence Awards” โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

Continue reading

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

De Montfort University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ  แฟชั้น  ด้านธุรกิจ กฎหมายและคอมพิวเตอร์  เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 12,200 ปอนด์/ปี  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ การออกแบบ หรือ ผลงาน portfolioใด ๆ ทั้งสิ้น Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนระดับปริญญาตรี ด้านกฎหมาย 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย 2015

สำหรับใครที่สนใจในด้านกฏหมาย ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะ ทุนในสาขาวิชากฏหมายก็มีค่ะ มีชื่อทุนว่า “International Magna Carta Law Scholarships” ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในปีที่ 1, 2 และ 3 ค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน  10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเข้าเรียนในสาขาที่กำหนด (LLB Law)
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Queen Mary University of London แจกทุนด้านกฏหมาย 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen Mary University of London แจกทุนด้านกฏหมาย 2015

มาอัพเดตข่าวทุนจากมหาวิทยาลัย ควีนส์ แมรี่ กันค่ะ ครั้งนี้เป็นคิวของสาขาวิชาทางด้านกฏหมายค่ะ ทุนนี้มีชื่อว่า “LLM in Energy and Natural Resources Law Scholarships” ซึ่งจะครอบคลุมเป็นส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น รายละเอียดของทุน มีดังต่อไปนี้

จำนวนทุน 2  ทุน

มูลค่าทุน 18,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาเท่านั้น
 • ต้องสมัครเรียนในสาขาที่กำหนด (LLM in Energy and Natural Resources Law programme)
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ผู้ได้รับทุนจะได้สิทธิ์ไปฝึกงานที่  Norton Rose Fulbright เป็นเวลา 2 สัปดาห์

Continue reading

Queen Mary University of London แจกทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen Mary University of London แจกทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 2015

มหาวิทยาลัย ควีนส์ แมรี่ แนะนำหลักสูตรเปิดใหม่ระดับปริญญาโทด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล สำหรับผู้สนใจเรียนต่อเฉพาะทางด้านเครื่องกลระยะเวลาในการเรียน 1 ปี หลักสูตรนี้ประกาศรับสมัครแล้วนะคะ และจะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ ในส่วนของทุนนั้น เป็นทุนเรียนดีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  ทุนนี้ครอบคลุเป็นส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้นค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

จำนวนทุน   ไม่ระบุ

มูลค่าทุน   18,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติและเรียนด้วยเงินส่วนตัว
 • ต้องสมัครเรียนในสาขาที่กำหนด
 • ต้องมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Queen Mary University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen Mary University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

วิทยาลัยควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน  มอบทุนนี้ให้สำหรับนักเรียนเต็มเวลา  ซึ่งทุนจะถูกนำไปหักเป็นค่าเล่าเรียนที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยค่ะ

ทุนการศึกษาสำหรับปีนี้

MSc Economics  มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์  เป็นจำนวน  5 ทุน

MSc Finance and Econometrics  มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์  เป็นจำนวน  5 ทุน

MSc Banking and Finance  มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์  เป็นจำนวน  5 ทุน Continue reading

รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ 2015

IMG_1449

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา  2015

*****มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีการประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อย ๆ ค่ะ

Queen london

Queen Mary, University of London 

จำนวนทุน  4  ทุน

มูลค่า  ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัครทุน  1  มีนาคม 2015 เวลา 16.00 น. (GMT)

Link : http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmscholarships/index.html Continue reading

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

IMG_2402

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

ที่อังกฤษจะมีการแบ่งสาขาวิชาในอังกฤษอาจจะไม่เหมือนกับที่เราแบ่งกันใน ประเทศไทยหลาย ๆ ด้านครับ โดยเฉลี่ย หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็น 3 ปีจบ วิศวกรรมศาสตร์ (MEng) เคมี (MChem) ชีววิทยา (MSci) สามารถเลือกเป็น 4 ปีจบแล้วได้เป็นปริญญาโทเลยก็ได้  ส่วน เภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปีอย่างเดียวได้เป็นเทียบเท่าปริญญาโทเลย (MPharm – Master of Pharmacy) ในส่วนของหลักสูตรที่เลือกได้ นักศึกษาจะถูกขอให้เลือกเลยตั้งแต่สมัคร Continue reading