ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

scholarship_12

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปี  2560 จำนวน 6 ทุน ตามสาขาวิชาและประเทศที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA/ Finance/ Financial Engineering/ Risk Management/ International Business/ Legal/ HR

ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย โสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • มีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนนหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุ ผลใดไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

วิธีการสมัคร

 • โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikornbank.com
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดใบสมัคร
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  – สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุ ด
  – ใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรและสถาบันที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร
  – หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

ส่งใบสมัครมาที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนศึกษา) ชั้น 12
  บจม.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

*** ผู้สมัครสามารถสอบได้มากว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113

หมดเขตรับสมัคร   31 มีนาคม 2017

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s