ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

csr-ktb-brandage13062554

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ  ธนาคารให้ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศภาคภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ทุน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ขอรับทุนได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ขอรับทุนได้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่ะ

เจ้าของทุน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย

จำนวนทุน  

 • ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 10 ทุน
 • ทุนปริญญาโทในประเทศ  10 ทุน

หลักสูตรระดับปริญญาโทต่างประเทศ

 • MBA หรือ MSc ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ Finance / Marketing / Accounting / Risk Management / Financial Engineering 
 • Human Resource 
 • Management Information System (MIS) 
 • Operation Research
 • Economics 
 • International  Business
 • Banking and Financial Law

หลักสูตรระดับปริญญาโทในประเทศ

 • MBA
 • IMBA 
 • Master of Science in Finance 
 • Master in Marketing
 • Master of Science in  Financial Investment and Risk Management
 • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) 
 • Master Program in Financial Engineering 
 • LL.M.Business Law 

ประเภทของผู้สมัครรับทุน

ประเภทที่ 1  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2  สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศ หรือ ทุนในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

–  เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังนี้

 • เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
 • ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 159 คะแนน

–  เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังนี้

 • เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • ผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง่ต่อไปนี้  ผลสอบ CU – TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  หรือ  TU – GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) / 65 คะแนน (Internet- based) / 550 คะแนน (Paper-based) หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน หรือผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 159 คะแนน

–  ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

–  ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

–  ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

–  ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

–  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ

–  มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่่สมบูรณ์แข็งแรง

–  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

–  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

–  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

หมายเหตุ

–  ยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ  หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

–  บันทึกวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที และแนบไฟล์ส่งไปยัง e-mail address : kantida.namyen@ktb.co.th

ปิดรับสมัคร  21 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน  ภายในเดือนมิถุนายน 2557

อ้างอิงhttp://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_168KTBScholarshipAnnoucement_2014.pdf

 

IMG_0685 

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s