ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

995145_634019229955676_259830486_n

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ก.พ. มอบทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556

*****สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2556 ระดับปริญญาโท (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  เครือรัฐออสเตรเลีย  ไอร์แลนด  หรือประเทศอื่นที่มีมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ค่ะ

จำนวนทุน 4  ทุน

สาขาวิชาดังนี้

– กฎหมายระหว่างประเทศด้าน Migration หรือ Refugee

– International Relations ด้าน Public Diplomacy

– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้าน Southeast Asian Studies/East Asia Studies

– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้าน EU Studies

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับทุน

– เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะคือเป็นข้าราชการในสายงานนักการทูตซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในกระทรวงการต่างประเทศ (ไม่รวมข้าราชการที่ลาศึกษาหรือลาติดตาม) และไม่เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ออกประจําการในต่างประเทศแล้ว

– ดํารงตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัครแต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ 2 ปี

– มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

– เป็นผู้มีศีลธรรมวัฒนธรรมและความประพฤติดี

– เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

– เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ  สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ

– ไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าปริญญาโทในสาขาวิชาและวิชาเอก  หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

– คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.75 และอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ.

**หมดเขตรับสมัคร วันที่  16  สิงหาคม  2556

ที่มา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholar2556/AdTotal56.pdf

ทุนการศึกษาอื่น ๆ สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ : https://handsonchiangmai.wordpress.com/category/scholarship/

mofa

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s