ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

images

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  ธนาคารกรุงไทยมอบทุน ทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ  และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

เจ้าของทุน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย

จำนวนทุน

*****– ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 10 ทุน

*****– ทุนปริญญาโทในประเทศ  10 ทุน

สาขาที่ขอรับทุนได้

  • Master of Business Administration (MBA) ด้าน Finance / Marketing / Accounting / Risk Management / Financial Engineering
  • ด้าน Human Resource
  • ด้าน Management Information System (MIS)
  • ด้าน Operations Research

มหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนได้

1. University of Cambridge
2. University of  Oxford
3. London School of Economics, University of London
4. University of St. Andrews
5 . University of  Warwick
6 . University College London (UCL), University of London
7. Durham University**
7. Lancaster University**
9.  University of Bath**
10.  University of Exeter**

** แฮนด์ส ออน เชียงใหม่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทาง สามารถให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครให้ได้อย่างเป็นทางการและไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรที่น่าจะอยู่ในขอบเขต

Durham

Lancaster

Bath

Exeter

ประเภทของผู้สมัครรับทุน

  • ประเภทที่ 1  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
  • ประเภทที่ 2  สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
  • ประเภทที่ 3  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน ปริญญาโทต่างประเทศเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า (สำหรับปริญญาโทต่างประเทศ) และ 3.50 หรือเทียบเท่า (สำหรับปริญญาโทในประเทศ)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

–  เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังนี้

  • ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0
  • ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

–  เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  •  ผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) หรือ 65 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน

–  มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

–  ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

–  ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

–  สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)

–  ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

–  ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

–  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ

–  มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่่สมบูรณ์แข็งแรง

–  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

–  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

–  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

** ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ  ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน*  ภายในต้นเดือนมิถุนายน  2556

อ้างอิงhttp://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_94KTBScholarshipAnnoucement_2013.pdf

ธนาคารกรุงไทย – สมัครงานและทุน – ทุนการศึกษาประจำปี 2556

*** หากสงสัย หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเพิ่มจากประกาศอย่างเป็นทางการ และติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรง ตามรายละเอียดในประกาศ***

**************************************

*****หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s