ทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับปริญญาตรีปีสุดท้าย และ ปริญญาโท ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ สถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา

จำนวนทุนที่รับสมัครสอบ

จำนวน 34 หน่วย รวม 80 ทุน

กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

รายชื่อส่วนราชการและตำแหน่งต่างๆ

ส่วนราชการ

กรมธนารักษ์, กรมสรรพากร, กรมชลประทาน, กรมปศุสัตว์, กรมทางหลวง, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมราชทัณฑ์, กรมการพัฒนาชุมชน และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่ง

นักประเมินราคาทรัพย์สิน, นักวิชาการกษาปณ์, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโยธา, นักตรวจสอบภาษี, นักทรัพยากรบุคคล, นิติกร, นักวิชาการสรรพากร, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักวิชาการสถิติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน, นักทัณฑวิทยา, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สถาปนิก, นิติกร, เภสัชกร

น้องๆ ที่สนใจจะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ถึง 11 มกราคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ

สมัคร หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s