แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อแล้วต้องเดินทางก่อนการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ครับ  ถ้าไม่อยากเสียสิทธิเราอาจเลือกตั้งล่วงหน้าได้ครับ วันนี้ก็เลยเอาข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้ามาฝากครับ เป็นไปในเขตครับ คือ ที่ชื่อเราอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

ในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตามวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ที่ทำการทะเบียนท้องถิ่น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น.

ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง โดยมากมักเป็นที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตครับ

หากไปไม่ได้ก็สามารถแจ้งได้ครับ จะได้ไม่เสียสิทธิสามประการครับ

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
 • พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
 • มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด

วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ

 1. ยื่นด้วยตนเอง
 2. มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
 3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 3 ประการ

 • เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
 • เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
 • เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น

อ้างอิง

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ

Temple, Thame Bank, London

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s